Rev. Fr. Vitus Sedimair, Parish Priest – 0788 586877

Rev. Fr. Charles Mnubi – 0714 052287

 

Mapadre wa Jesuit